Råd og utval

Lokalkyrkja, dvs. kyrkjelyden og dei som bur der, skal være i fokus. Kyrkja sin organisasjonsstruktur må sikre at kyrkjas medlemmer opplever at
kyrkja er til stades i sorg, i kvardag og fest. Medlemmene skal kunne feire gudsteneste, delta i kyrkjelege handlingar, oppleve diakoni, trusopplæring,
kultur og kyrkjelege fellesskap i sitt eige lokalmiljø. At medlemmene kjenner at dei har innverknad på si eiga kyrkje er avhengig av verksemnda i
sokneråda og i kyrkjeleg fellesråd.

I Sykkylven kommune er det 2 sokn med kvart sitt sokneråd.
Ikornnes sokn har i underkant av 1400 registrerte medlemmar og Sykkylven sokn har i underkant av 5200 registrerte medlemmar.
Det er også eit
kyrkjeleg fellesråd (lovpålagt) som tek hand om visse definerte oppgåver på vegner av sokna.
Desse 3 råda representerar kvar sine organisasjonsnummer (www.brreg.no).
 

 

Kven gjer kva i soknet? 
 
   
Sokneråda: Sykkylven kyrkjelege fellesråd:    Sokneprestane:
Ansvar for strategisk utvikling i kyrkjelyden  Sørgjer for rammevilkår for
sokna i kommunen 
Leier prestetenesta
 
Vedtek mål og planar for soknet
Organiserer aktiviteter 
 
Vedtek mål og planar for den
kyrkjelege verksemda i kom-
munen og forvaltar statlege og
kommunale tilskot
Styrer planprosessar.
 
 Ansvar for gudstenester
og kyrkjelege handlingar
 
Vedtek lokale planar for kyrkje-
leg undervisning, diakoni og
kyrkjemusikk
 
Er arbeidsgjevar


 
Forkynning og sjelesorg


 
Vedtek lokal grunnordning for
gudstenestelivet og vedtek
føremål for kyrkjeofringar

 
Forvaltar kyrkjer og grav-
plass/kyrkjegard 


 
Forrettande prest har det
overordna ansvaret for
førebuing og gjennom-
føring av gudstenestene
Ansvar for bruk av kyrkja
og utleige av kyrkja 
Varetek sokna sine interesser
overfor kommunen 
Medlem av soknerådet og
eventuelt av fellesrådet 
Førebur saker for kyrkje-
lydsmøtet 
Samarbeidsorgan for sokna
 
Utøver pastoralt leiar-
ansvar