Alle rettigheter 2019 Sykkylven kyrkjelege fellesråd

Konfirmant våren 2019


Kyrkjelydane i Ikornnes og Sykkylven ynskjer velkomen til konfirmantåret 2018/2019. 

 

Kjære konfirmant m/føresette

INNBYDING TIL KONFIRMASJONSTID 2018/2019

Kyrkjelydane i Ikornnes og Sykkylven ynskjer velkomen til konfirmantåret 2018/2019. 
Nederst på sida står litt generell informasjon om konfirmasjonen. Her er nokre praktiske opplysningar:

Konfirmantopplegget:
Konfirmasjonstida startar i september, og endar i mai 2019. Presentasjonsgudstenestane blir søndag 23. september i Ikornnes kyrkje og 30. september  i Sykkylven kyrkje. 
Opplegget blir i år omtrent som det var i fjor:  
1.    Vi startar med weekend på Fjellseter Ungdomssenter. Klasse C og D er på weekend 31. aug. – 2. september, klasse A og B er på weekend 7. – 9. september. 
2.    Vi har 4 konfirmantlaurdagar der det er undervisning/grupper/aktivitetar. Set av dei to første laurdagane til hausten: Laurdag 27. oktober og laurdag 17. november. Dei to siste laurdagane blir våren 2019.
3.    Konfirmantane skal i tillegg til konfirmasjonsgudstenesta delta på 6 gudstenester, desse må vere gjennomført før påske. Det er tre gudstenester i regi av kyrkja; presentasjonsgudsteneste, fasteaksjonsgudsteneste og ein kor konfirmanten deltek med ulike oppgåver. Dei tre andre bestemmer dei sjølv når dei vil gå, men dei må hugse å fylle ut ein lapp som dei gir til presten som eit bevis at dei var der.
4.    Konfirmantane skal gjere 10 oppgåver på internett. Desse må vere gjennomført før påske. 
Alle samlingar er obligatoriske, og det er berre sjukdom og heilt særskilte grunnar som skal til for å få gyldig fråvær til ei slik samling. Det er moglegheiter for at endringar kan skje i konfirmantopplegget – men det vil de få beskjed om.

Konfirmasjonsdatoar til våren er: 
Ikornnes kyrkje: laurdag 4. mai kl.10:30 og søndag 12. mai kl.11:00.
Sykkylven kyrkje: laurdag 4. mai kl.13:00, søndag 5. mai kl.11:00, laurdag 11. mai kl.11:00 og kl.13:00.
Vi ynskjer at alle skal sjå, sitte og høyre godt på konfirmasjonsgudstenestane, difor vil vi sette begrensing på talet på konfirmantar på kvar av gudstenestene. Når ei gudsteneste er fullbooka, vil den forsvinne frå påmeldings-sida på internett, så dersom dato/klokkeslett ikkje er der, er det fordi den har blitt fullbooka. Vi ber elles om at de i størst mogeleg grad prøver å ringe i kontortida måndag - fredag 10.00-14.00, tlf. 70 24 69 00 for informasjon/spørsmål ang. konfirmantåret.
     
Påmelding:
På heimesida vår, www.sykkylven.kyrkja.no  vil de frå og med onsdag 6. juni kl. 18.00 finne påmeldingsskjema (under fana PÅMELDINGAR) som du sender inn elektronisk. Hugs å fylle ut så nøyaktig som mogleg, og ha gjerne eit bilete av konfirmanten klart for å laste opp, for når vi har bilete av konfirmantane er det lettare å bli kjent. Bortimot all informasjon til foreldre kjem til å skje via e-post og SMS, så det er viktig at de fyller ut e-post-adresse og mobilnr. om de har det. Om du ikkje har internett og kan fylle ut skjemaet der, så ta kontakt med kyrkjekontoret, så kan vi hjelpe. Påmelding startar altså onsdag 6. juni kl. 18.00, og frist for påmelding er 9. august

Sykkylven, den 24.mai 2018

Helsing frå,      
Erlend Lunde, Simen Myklebust og Katrine Numme        

___________________________________________________________________________


Informasjon om konfirmasjon – Sykkylven og Ikornnes kyrkjelydar

Kven kan ta del?
Konfirmasjonen er ei oppfølging av dåpen.  Konfirmasjonsåret vil gi opplæring i kva det vil seie å vere og leva som ein kristen. Sjølv om konfirmasjonen er oppfølging av dåpen, er også den som ikkje er døypt velkomen til å ta del i både undervisning og miljøsamvær. Den som ynskjer å fullføre konfirmasjonen må vere døypt. Du treng ikkje ta stilling til eventuell dåp før mot slutten av konfirmantåret. Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noko.

Deltaking:
Konfirmantåret er frivillig. Tenk over kva du vil med året. Samtal gjerne med foreldra dine eller kontakt oss for ein prat. Vi ynskjer at utbyttet skal verte det beste for alle. Difor bed vi deg forplikte deg til å ta del i opplegget med ei positiv innstilling. Ved å fylle ut påmeldingsskjemaet så forpliktar du deg til det. Dersom konfirmanten ikkje skulle halde sin del av avtalen, kan i verste fall konfirmasjon bli foreslått utsett. Føresette forpliktar seg også med dette å stille ein gong i løpet av konfirmanttida, som kjøkenmedarbeidar, ryddehjelp, nattevakt m.m. Her vert ein sett opp på liste som vert utsendt seinare. 

Behov for hjelpelærar?
Kyrkja har i utgangspunktet ikkje ekstra lærarar å sette inn. Men det er viktig for oss at du får den hjelp du treng i konfirmasjonstida. Ta difor kontakt med ein av prestane om de vil ta ein nærmare prat ang. dette.

Personlege opplysningar:
Alle personlege opplysningar som du gir oss ved påmelding er underlagt teieplikt frå vår side. Dette gjeld sjølvsagt også tilleggsopplysningar som de vel å gi munnleg, t.d. fast bruk av medisin, lese- og skrivevanskar, ADHD, særskilte forhold i familien som kan påverke konfirmanten, eller andre tilhøve som den ansvarlege for konfirmanttida bør kjenne til. Vi ynskjer at konfirmanttida skal vere best mogleg for den enkelte konfirmant, og det er lettare for oss å legge til rette dersom vi får slike opplysningar.

Loddbøker:
I infobrevet som de vil få etter påmelding (vi sender det ut rett etter sommarferien) vil de få 3 loddblokker som konfirmantane skal selje. Dette er ein del av kyrkjemessa og kyrkjelyden si innsamling (av pengar) til barne- og ungdomsarbeidet. Sidan konfirmantopplegget er ein del av dette barne- og ungdomsarbeidet er det naturlig at konfirmantane og er med på denne dugnaden. 

Økonomi:
Konfirmasjonsopplegget kostar pengar. I tillegg til lønsutgifter, er det også utgifter til leir på Fjellsetra, mat, undervisningsmateriell, vask av kapper, og utgifter i samanheng med aktivitetsgruppene. Pris for konfirmantopplegget er kr. 1650,- Faktura vert tilsendt etter påmelding. Vi ynskjer ikkje at nokon skal late vere å konfirmere seg på grunn av vanskar med økonomien. Viss dette er eit problem, så ta kontakt med oss slik at vi saman kan finne ei løysing. 


Helsing frå,
Konfirmantleiarane

Tilbake