Smittevern i kyrkjene


Nye nasjonale smitteverntiltak frå 21. januar 2022 kl. 12:00.

 

SIst oppdatert den 21.01.2022

 

Gjeldande smittevernreglar og -tiltak er:

 • Hald deg heime og test deg dersom du er sjuk
  Følg dei nasjonale råda om å bli heime når man er sjuk og å ta test.
  Dette gjeld deltakarar, medverkande, tilsette og frivillige.
   
 • Smittevernansvarleg
  Alle arrangement skal ha sin eigen dedikerte smittevernansvarleg som er godt kjendt med gjeldande smittevernreglar. 
   
 • SMITTEVERNTILTAK I KYRKJENE
  1.    Alle vaskar seg med handsprit før ein går inn i lokalet.

  2.    Bruk munnbind, spesielt ved inn- og utgang.
  Barn under 12 år og dei som av medisinske eller andre årsakar ikkje kan bruke munnbind er unntatt.

  3.    Alle frammøtte skal registrere seg med namn og telefonnummer (smittesporing). Listene skal oppbevarast sikkert i 14 dagar, før dei skal makulerast.

  4.    Hald avstand, 1 meter avstand og minst 1 sete avstand i benkane/stolradene. Personar frå same husstand/kohort kan sette seg nærare kvarandre etter ankomst.

  4.    Unngå berøring av gjenstandar, (benkeryggar, lyseglobe, lesepult m.m.).

  5.    Arrangøren skal tilstrebe god ventilasjon/lufting.

  6.    Etter, eller mellom, arrangement skal det utførast koronavask. Den smittevernansvarlege skal signere for utført koronavask. Bomullsklutar og sprayflasker med mildt såpevatn skal være tilgjengeleg ved dei ulike lokala.
   
 • Kor mange som kan samlast innandørs:
  Inntil 200 personar på arrangement med faste tilviste plassar. 
  Plassane er tilviste når vertar viser deltakarane til plassen.

  Det nye er at i Sykkylven kyrkje kan ein samle inntil 300 personar i kyrkjerommet når begge kyrkjesalane også er opna og tatt i bruk. Ein skal då dele dei inn i 2 kohortar med inntil 200 i ein kohort. Det skal heile tida være minst to meter avstand mellom kohortane og arrangøren må sørge for at kohortane har separate toalettfasilitetar, garderober og evt. servering.

  Inntil 30 personar på arrangement utan faste tilviste plassar.
  Inntil 30 personar på privat samankomst i leigd/lånt lokale.
  Unntaket er minnesamvær etter gravferd som kan samle inntil 50 personar.

  NB! Tidlegare har kor og korps vore rekna som medverkande, men antal medverkande er no redusert til: «Det er kun ansatte og oppdragstakere, samt utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør som ikke skal telle med». 

  Ved kyrkjevandring kan nye deltakarar kome inn kontinuerleg når andre går ut. Inntil 30 deltakarar om gongen, i tråd med smitteverntiltaka ovanfor.
   
 • Barn og unge under 20 år
  Barn og unge under 20 år kan delta på fritidsaktivitetar innandørs i grupper på inntil 20 deltakarar, med mindre alle barna er frå same kohort i skule eller barnehage. Det er ikkje nødvendig for barn i barnehage- og grunnskulealder å holde avstand på fritidsaktivitetar. Barn som er ferdige med ungdomsskulen bør holde en meters avstand.
  NB! Desse klare nasjonale anbefalingane gjer at Trafikklysmodellen for barn og unge i kyrkja ikkje er gjeninnført.
   
 • Heimekontor
  Nokre av dei tilsette sit heilt eller delvis på heimekontor.

   

NB! Sykkylven kommune kan innføre lokal forskrift dersom det blir stort smittetrykk i kommunen. Dette blir det i så fall opplyst om så raskt som råd på denne sida og til den enkelte ansvarlege/leigetakar ved arrangement.

Sjå elles:
Link til den nasjonale koronainformasjonen ved Regjeringen.no
Link til den lokale koronoinformasjonen i Sykkylven kommune
Link til Den norske kyrkja sin nasjonale koronainformasjon

 

Tilbake