Sykkylven kyrkjelege fellesråd


POSTADRESSE:
Sykkylven kyrkjelege fellesråd
Kyrkjevegen 24
6230 Sykkylven
Org. nr.: 976997298


TRYKK HER FOR KONTAKTINFORMASJON TIL DEI TILSETTE

PS: Møteprotokollane finn de nederst på denne sida.

___________

FOR RÅDSPERIODEN 2019-2023
(siste konstituering med verknad frå 01.12.2021)
Leiar: Torbjørn Støylen (repr. frå Sykkylven sokneråd) tlf.: 926 06 332 e-post: torbjornstoylen@gmail.com
Nestleiar: Ellen Brautaset Vatne (repr. frå Ikornnes sokneråd) tlf.: 480 65 488 e-post: ellen.b.v@hotmail.com 

Kommunal representant: Birgitte Johanne Sætre Bonesmo tlf.: 922 56 466 e-post: birgitte.bonesmo@sykkylven.kommune.no
Geistleg representant: Svein Runde tlf.: 911 14 095 e-post: svein.runde@kirken-aalesund.no
Rådsmedlem: Bergljot Hjortdal (repr. frå Ikornnes sokneråd) tlf.: 909 51 310 e-post: bergljot.hjortdal@ekornes.com
Rådsmedlem: Therese Kristin Utgård (repr. frå Sykkylven sokneråd) tlf.: 922 92 964 e-post: theresekristina@yahoo.no
Kyrkjeverje/dagleg leiar: Arild Sporsheim tlf.: 996 29 130 e-post: kyrkjeverje@sykkylven.kyrkja.no

Vararepresentantar: 
For Ikornnes sokneråd:
Vararepr.: Ingmund Eliassen tlf.: 918 75 078 e-post: ingelias@online.no
For Sykkylven sokneråd:
1. vararepr.: May Lisbeth Hovlid Aurdal tlf.: 452 24 738 e-post: may.lisbeth.h.aurdal@gmail.com
2. vararepr.: Bjørg Djupvik Grebstad tlf.: 909 91 950 e-post: bjorg.grebstad@gmail.com
For prosten:
1. vararepr.: Simen E. N. Myklebust: tlf.: 959 30 718 e-post: sokneprest@sykkylven.kyrkja.no 
2. vararepr.: Erlend Lunde tlf.: 932 25 868 e-post: sokneprest.ikornnes@sykkylven.kyrkja.no​
For kommunal repr.:
1. vararepr.: Odd Jostein Drotninghaug e-post: odd.jostein.drotninghaug@sykkylven.kommune.no
2. vararepr.: Anita Sølvi Vollstad e-post: anita.vollstad@sykkylven.kommune.no

___________

KYRKJELEG FELLESRÅD - ansvar og oppgåver

I alle kommunar med meir enn eitt sokn er det lovfesta at det skal være eit kyrkjeleg fellesråd. I Sykkylven kommune er det to sokn; Ikornnes sokn og Sykkylven sokn.

Sykkylven kyrkjeleg fellesråd er eit felles organ for desse to sokna, og eit kyrkjeleg organ forplikta på føremålsparagrafen ein finn i §§ 1 og 28 i kyrkjelova. I kyrkjeleg fellesrås sit det representantar frå sokneråda (2 frå Ikornnes og 2 frå Sykkylven) i tillegg til prosten (geistleg representant på vegne av biskopen) og ein representant oppnemd av kommunestyret. Kyrkjelova slår fast at det er nokre oppgåver sokna skal samarbeide om gjennom dette felles organet. Kyrkjeleg fellesråd har sin eigen "hovudparagrat" i kyrkjelova (kl §14) som seier kva som er føremålet med rådet, og kva oppgåver det har. Ansvaret er "positivt avgrensa" (jf. soknerådet som er "negativt avgrensa"). Positivt avgrensa vil seie at dei oppgåvene fellesrådet har ansvar for, er eintydig definerte i kyrkjelova, sjå særleg §14. 
Det er ansvaret for:

  • administrative og økonomiske oppgåver på vegne av sokna,
  • å utarbeide mål og planar for den kyrkjelege verksemda i kommunen,
  • å fremje samarbeid mellom kyrkjelydane,
  • å ta hand om interessene til sokna i høve til kommunen.

Slik blir kyrkjeleg fellesråd eit strategisk samhandlingsorgan, både mellom sokna og for kontakten mellom sokna og kommunen. Kyrkjeleg fellesråd har også viktige oppgåver som forvaltningansvarleg etter "Lov og gravplasser, kremasjon og gravferd" (gravferdslova). Eit hovudpoeng i gravferdslova §2 er at kyrkjeleg fellesråd forvaltar dette på vegne av alle innbyggarane i kommunen - ikkje berre for medlemmane i Den norske kyrkja. I Sykkylven kommune er det ein gravplass, Sykkylven kyrkjegard.

Dei viktigaste oppgåvene til kyrkjeleg fellesråd er:

  • bygging, drift og vedlikehald av kyrker, gravplasser og kyrkjeinventar,
  • å skaffe og drive kyrkjekontor (også prestekontor),
  • å skaffe lokale, utstyr og materiell til konfirmasjonsundervisninga - også legge til rette for konfirmantar med særskilde behov,
  • å ha arbeidsgjevaransvar for dei som er lønna over fellesråsbudsjettet (opprette og legge ned stillingar, tilsette og seie opp arbeidstakarar, ansvar for  arbeidsmiljø,
  • å forvalte felles økonomi, t.d. midlar/tilskot frå kommunen, midlar/tiskot frå Kyrkjemøtet til m.a. undervisning, diakoni og kyrkjemusikk, midlar som  kyrkjelydane stiller til disponisjon eller overlet til kyrkjeleg fellesråd, gåver/arv m.m. til kyrkjebygg, stillingar,
  • å sørge for administrativ hjelp til prosten når Kyrkjemøtet stiller midlar til disposisjon.

Kyrkjeleg fellesråd skal med dette sørge for gode rammevilkår, slik at sokna kan løyse oppgåvene sine på ein tilfredsstillande måte. Samt sørge for ei god offentleg gravplass- og gravferdsforvaltning som møter alle innbyggarane i Sykkylven kommune med eit tilbod som kan ivareta ulike ønsker og behov på ein best mogleg måte, i respekt for ulike religionar og livssyn.

___________